Chcete se nás na něco zeptat? +420 571 648 250 Po–Pá: 9–16

O společnosti Kontakt ENEN

Zpracování osobních údajů

Zpracovali jsme pro Vás podmínky používání internetových stránek a naše zásady ochrany osobních údajů, abychom vysvětlili, jak chráníme vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Podmínky používání internetových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.oreon.cz je společnost OREON TRADING & Marketing s.r.o., se sídlem Blodkova 1585/13, 709 00 Ostrava (dále jen „oreon“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.
Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.
Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.oreon.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.oreon.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.oreon.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.oreon.cz nebo je jinak zneužívat,
zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.oreon.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.oreon.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.oreon.cz.
Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.oreon.cz.
Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.oreon.cz.

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:
můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty,
službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu a webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Přístup na stránky www.oreon.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu platné právní úpravy, a to ať už se souhlasem uživatele či na základě jiného právního základu.
Správcem osobních údajů je společnost OREON TRADING & Marketing s.r.o., se sídlem Blodkova 1585/13, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 24347 (dále též „společnost oreon“ nebo „provozovatel“).
V případě stránek www.oreon.cz jde o soubory cookies a o následující osobní údaje, které jsou poskytovány uživatelem při vyplnění kontaktního formuláře: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon.
Provozovatel se zavazuje se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány, což je výhradně kontaktování uživatele stránek na základě jeho žádosti.
Údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 12 měsíců.
V případě jakýkoliv dotazů nebo uplatnění práv ohledně zpracování osobních údajů můžete provozovatele kontaktovat na adrese:
OREON TRADING & Marketing s.r.o.
Sluneční 2370
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován pan Zdeněk Mikeska, ze společnosti OREON TRADING & Marketing s.r.o., můžete ho kontaktovat na adrese zdenek.mikeska@oreon.cz.

Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

uživatel má právo žádat o informace, zda jsou jeho osobní údaje společností OREON TRADING & Marketing s.r.o. zpracovány; jaký je účel jejich zpracování; jaké kategorie osobních údajů společnost OREON TRADING & Marketing s.r.o. zpracovává; kdo je příjemcem jeho osobních údajů; po jakou dobu budou jeho osobní údaje zpracovávány; zda jsou jeho osobní údaje předávány do třetích zemí; jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů má.
uživatel má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
uživatel má právo žádat výmaz svých osobních údajů za předpokladu, že: (i) jeho osobní údaje již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň (iii) neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování; dále má právo žádat výmaz, pokud vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy;
uživatel má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů (pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti OREON TRADING & Marketing s.r.o., který nepřevažuje nad jeho zájmy);
uživatel má právo bezplatně požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR);
uživatel má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.